26 Oct

Osiguranje profesionalne odgovornosti

Korisnici stručnih usluga sve više uviđaju obavezu davalaca usluga da brinu o eventualnim posljedicama svoga rada. Kada im se učini da davaoci usluga nisu dostigli profesionalne standarde i da su greške i propusti prouzrokovali štetu, korisnici traže svoja prava na sudu.
Svi davaoci profesionalnih usluga (ljekari, revizori, računovođe, advokati, brokeri osiguranja, itd.) mogu imati zakonsku odgovornost prema klijentima i trećim licima. Ako se protiv njih pokrene odštetni zahtjev ili sudski postupak, profesionalci se oslanjaju na osiguranje od profesionalne odgovornosti, očekujući od osiguravača, ukoliko se utvrdi nesporna odgovornost za pričinjenu štetu davaoca usluga, i naknadu štete trećem licu-korisniku usluga.
Osiguranje profesionalne odgovornosti je često jedini način na koji profesionalni davaoci usluga mogu rizik sopstvenih grešaka i propusta prenijeti na drugoga i obezbediti se za, najčešće neminovne, finansijske gubitke kojima mogu biti izloženi.
Osiguravači prihvataju da će obeštetiti profesionalce ukoliko aktivnost koja je direktno vezana za profesionalno djelovanje davaoca usluge dovede do štete i oštećeni podnesu oštetne zahtjeve. Osiguravači će obezbijediti odštetu profesionalcu za štetu za koju je odgovoran da plati, kao i za zakonske troškove odbrane i ostale troškove koje je u obavezi da nadoknadi.
Shodno pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore, neke od struka za koje je utvrđeno obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti su:
1. Advokati- Zakon o advokaturi, član 22.
2. Notari- Zakon o notarima, član 18.
3. Posrednici u osiguranju- Zakon o osiguranju, član 51.
4. Revizori- Zakon o računovodstvu i reviziji, član 15.
5. Računovođe- Zakon o računovodstvu i reviziji, član 11.
6. Javni izvršitelji- Zakon o javnim izvršiteljima, član 15.

Status broker Vam može pomoći pri zaključivanju polise profesionalne odgovornosti.