23 Mar

Profesionalna odgovornost ljekara

Prema Zakonodavstvu Evropske Unije, za mnoge profesije postoji obaveza osiguranja profesionalne odgovornosti, sa jasno postavljenim zakonskim minimalnim limitima pokrića. Na isti je način regulisana i profesionalna odgovornost ljekara.

Pokriće profesionalne odgovornosti ljekara obuhvata obavezu Osiguravača da naknadi nematerijalnu štetu (smrt, povreda tijela ili oštećenje zdravlja) i/ili materijalnu štetu (uništenje stvari, izmakla zarada i troškovi liječenja i sahrane). Takođe, osiguravač je obavezan i da snosi troškove utvrđivanja i pobijanja obaveze naknade štete osiguranika kao i da snosi troškove odbrane od neosnovanih ili pretjeranih zahtjeva trećih lica.

Naravno, postavlja se i pitanje premije osiguranja koju bi ljekar trebao da plati osiguravaču. Ona zavisi prvenstveno od sume osiguranja koja je ugovorena za ovo pokriće, zatim i od specijalnosti ljekara jer su neke specijalnosti više izložene odštetnim zahtjevima od drugih (npr. nije ista izloženost riziku odgovornost hirurga od odgovornosti dermatologa), kao i istorija štetnih događaja u prethodnom periodu.

Svakako, smatramo da je visina premije na tržištu osiguranja Crne Gore razumna i prihvatljiva.

Ukoliko smatrate da treba da zaključite jednu ovakvu polisu, Status broker je spreman da vam pomogne kod definisanja zahtjeva, uporedjenja ponuda i uslova osiguranja i izbora osiguravača.