POMOĆ PRI NAPLATI ŠTETE

pomoc_naplata

Društvo za posredovanje u osiguranju Status Broker, u skladu sa pozitivnim Zakonskim propisima Crne Gore može Vam pružiti pomoć u realizaciji odštetnih zahtjeva prema osiguravajućim društvima koja se odnose na prava iz obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.
Ukoliko ste doživjeli saobraćajnu nezgodu, uz našu pomoć možete da ostvarite svoje pravo na naknadu nematerijalne i nekih vidova materijalne štete, a sve u cilju adekvatnosti ostvarene naknade pretrpljenoj šteti.

Za Vas obavljamo sledeće poslove bez naknade:

  • Pomoć na kompletiranju dokumentacije za realizaciju i ostvarivanje naknade štete
  • Podnošenje odštetnih zahtjeva sa dokumentacijom potrebnom za odlučivanje u Vašem predmetu
  • Komunikacija sa osiguravajućim društvima u cilju pozitivnog i bržeg rješenja Vašeg predmeta
  • Preispitivanje odluke o naknadi i ulaganje prigovora ukoliko odluka o naknadi nije adekvatna pretrpljenoj šteti
  • Pristupanje potpisivanju vansudskog poravnanja uz Vašu prethodnu saglasnost
  • Savjetovanje u dijelu preduzimanja daljih koraka za ostvarivanjem Vaših prava

Kontaktirajte nas kako bi saznali prava koja Vam po Zakonu pripadaju.

Možete da nas pozovete i zakažete razgovor sa našim osobljem. Na raspolaganju smo Vam svakog radnog dana od 08h do 16h.

Pravna regulativa:

-Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima možete pogledati ovdje

-Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju možete pogledati ovdje