OSIGURANJE OD OPASNOSTI PREKIDA RADA USLIJED POŽARA

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita i vrši naknada za štete prouzrokovane prekidom rada odnosno smanjenjem privredne aktivnosti (prekid rada) zbog uništenja, oštećenja i nestanka osigurane stvari od sledećih opasnosti:

 • Požara i udara groma;
 • Eksplozije;
 • Oluje;
 • Grada (tuče);
 • Udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat;
 • Pada vazdušne letilice;
 • Manifestacija i demonstracija.

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija osiguravajuća zaštita za štete prouzrokovane prekidom rada zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osigurane stvari, može se proširiti na jednu ili više dopunskih opsnosti, i to:

 • Poplava i bujica;
 • Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi;
 • Klizanje tla i odronjavanje;
 • Sniježna lavina;
 • Iscurenje tečnosti i gasa (lekaža);
 • Izlivanje užarene tečne rastopljene mase;
 • Samozapaljenje zaliha;

Šomažno osiguranje može se ugovoriti samo ukoliko je ugovoreno i osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti.

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Dohodak, bruto dobit
  Pod dohotkom se podrazumijeva samo onaj dohodak koji se ostvaruje obavljanjem registrovane privredne djelatnosti kao i prihoda vezanih za tu djelatnost. Ne smatra se dohotkom onaj deo dohotka koji se mimo toga ostvaruje kao npr. poslovanjem u prometu novčanih sredstava, prihodom od kamata, poslovanje jedinica u inostranstvu, ispravkom finansijskog rezultata i sl.
 • Određeni troškovi poslovanja
  Pod troškovima se podrazumijevaju samo oni troškovi koji su fiksnog karaktera i nastaju nezavisno da li se ili ne privredna djelatnost odvija, a koje osiguranik mora snositi. Ne smatraju se troškovima oni koji su direktno vezani za obavljanje privredne djelatnosti kao što su troškovi sirovina i materijala, utrošena energija i sl.

Štetom od prekida rada smatra se iznos dohotka kojeg osiguranik u periodu stajanja zbog prekida rada nije mogao ostvariti i nepokriveni iznos osiguranih troškova ostvarenih, odnosno nastalih u tom periodu.
Osiguravač je u obavezi za štete koje bi nastale od prekida rada u ugovorenom trajanju od najmanje tri mjeseca (garantni rok) računajući od dana kada je nastao osigurani slučaj. Garantni rok se može ugovoriti i u dužem trajanju. Dužina ugovorenog garantnog roka, u toku trajanja osiguranja se smanjuje (iscrpljuje) sukcesivno za odgovarajući period (broj dana) za koji je bila obračunata naknada. Kod narednog prekida rada Osiguravač je obavezan samo za neiskorišćeni period garantnog roka (ostatak).
Obaveza da se naknadi šteta iz osnova šomažnog osiguranja postoji samo onda ako postoji obaveza da se naknadi materijalna šteta iz osnova osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti.
Ako prestaje da važi ugovor o osiguranju od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, prestaje da važi ugovor o šomažnom osiguranju.