OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE SA MANOM

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete koje nastanu kao posljedica obavljanja profesionalnih aktivnosti Osiguranika.
Osiguranje od profesionalne odgovornosti podrazumijeva osiguravajuće pokriće za učinjenu profesionalnu grešku Osiguranika, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust, koji za posljedicu ima:

 • Čisto finansijsku štetu;
 • Smrt, narušenje ili pogoršanje zdravlja trećeg lica;
 • Dodatne troškove ili gubitak profita klijenta koji je nastao usljed neprofesionalnog i nestručnog vršenja usluga.

Ukoliko se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuće pokriće može se proširiti na:

 • Drugo pravno ili fizičko lice kao dodatnog osiguranika kome se pruža zaštita od odštetnih zahtjeva trećih lica. Osiguravajuće pokriće koje se pruža dodatnom osiguraniku je ograničeno samo na njegovu odgovornost proisteklu iz aktivnosti osiguranika i/ili na odgovornost proisteklu iz njegovih aktivnosti koje su u vezi sa aktivnostima osiguranika.
 • Unakrsnu odgovornost više osiguranika koji su obuhvaćeni osiguranjem i navedeni u polisi osiguranja, proširuje se na navedene osiguranike tako da će se smatrati da su svi osiguranici posebno zaključili ovo osiguranje i mogu međusobno da postavljaju odštetne zahtjeve.

Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti mogu zaključiti:

 • Osiguranje od odgovornosti arhitekata, projektanata, inženjera, konsultanata i lica koja vrše nadzor;
 • Osiguranje od odgovornosti lica koja pružaju usluge obezbjeđenja;
 • Osiguranje profesionalne odgovornosti ljekara i drugog medicinskog osoblja;
 • Osiguranje od odgovornosti fizioterapeuta;
 • Osiguranje od odgovornosti revizora, aktuara, poreskih savjetnika, računovođa, sudskih vještaka, notara i advokata;
 • Osiguranje od odgovornosti posrednika i zastupnika u osiguranju;
 • Osiguranje od odgovornosti agenata za nekretnine;
 • Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravnika.

Osiguranje od odgovornosti za proizvode sa manom

Osigurani slučaj u vezi ovog osiguranja je šteta koja nastane od proizvoda nakon isporuke istog zbog nedostataka za koje osiguranik nije znao da postoji, što za posljedicu ima:

 • Tjelesne povrede, bolest ili smrt trećih lica;
 • Štete u vidu uništenja, oštećenja ili nestanka stvari trećih lica.

Proizvodima se smatraju sve materijalne stvari ili djelovi istih, nastale iz registrovane djelatnosti osiguranika uz poštovanje svih zakonskih i tehničkih propisa, kao i propisa o obezbeđenju standarda kvaliteta, sa ciljem prodaje te stvari kao robe na tržištu. Pod nedostatkom proizvoda podrazumijeva se greška u: projektovanju, konstrukciji, materijalu ili izradi, kao i nedostaci u uputstvima za pravilnu upotrebu proizvoda a koji mogu da prouzrokuju tjelesne povrede, bolest ili smrt trećeg lica, kao i oštećenje, uništenje ili nestanak stvari trećeg lica. Nedostatak postoji ako proizvod ne obezbjeđuje sigurnost koja se s pravom očekuje s obzirom na sve okolnosti.

Isporuka je stvarna predaja trećem licu koju obavi osiguranik, bez obzira na pravni osnov isporuke. Isporuka se smatra izvršenom u onom trenutku kada osiguranik izgubi mogućnost raspolaganja, nadzora i kontrole nad proizvodom tj. mogućnost da izvrši uticaj na proizvod ili njegovu primjenu.