USLOVI ZA OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA

Predmet osiguranja od opasnosti provalne krađe i razbojništva mogu biti sve pokretne stvari, osim:

  • stvari izloženih na sajmovima i vašarima;
  • motornih suvozemnih, plovnih vozila, prikolica, samohodnih mašina i letjelica.

Stvari prethodno navedene mogu se osigurati samo za vrijeme dok su uskladištene kao zalihe u trgovačkim i carinskim skladištima ili dok se nalaze na popravci u radionicama i slično. Ako se izričito ugovori i navede u polisi, mogu se osigurati i daske za jedrenje (surf), kajaci i kanui, dok se nalaze u zaključanim prostorijama.

Osigurane su samo stvari osiguranika i lica koja sa nim žive u zajedničkom domaćinstvu.

Ako se izričito ugovori i navede u polisi, mogu se osigurati i stvari zaposlenih koji obavljaju posao na mjestu osiguranja označenom u polisi, kao i stvari trećih lica primljene radi popravke, prerade, obrade, prodaje, u najam, na čuvanje, u zalog, na poslugu i slično.

Osiguranjem se osiguraniku pruža osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojništva, kako i objesti (vandalizma) u toku izvršenja provalne krađe.

Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzrokovana oštećenjem građevinskih djelova prostorija, instalacija i opreme (oštećenje zidova, tavanica, vrata, stakala, brava itd.) u kojima se nalaze osigurane stvari prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe,odnosno razbojništva, i to u visini troškova opravke, a najviše do 3% od sume osiguranja, odnosno do 10% kod osiguranja na „prvi rizik“, ukoliko se drugačije ne ugovori.

Ako se posebno ugovori i plati dopunska pemija kod osiguranja muzeja i izložbi osiguranjem su pokrivene i štete od obične krađe.

Novac i druga sredstva plaćanja i dragocjenosti za vrijeme manipulacije sa njima na blagajnama, šalterima i na uplatno-isplatnim i prodajnim mjestima osigurani su od rizika razbojništva na „prvi rizik“, uz uslov da je osiguranje zaključeno za svako uplatno-isplatno, odnosno prodajno mjesto posebno.

Štete od provalne krađe, odnosno razbojništva, kod osiguranika-građana nijesu pokrivene osiguranjem ukoliko su izvršene:

  • Od članova porodice koja sa osiguranikom žive u zajedničkom domaćinstvu;
  • U sudjelovanje nekog člana porodice koji sa osiguranikom živi u zajedničkom domaćinstvu.
    Pripadnicima se smatraju lica koja u prostorijama gdje su se nalazile odnijete ili oštećene stvari žive ili rade.

Osiguranjem nisu pokrivene štete:

  • Od prevare i pronevjere;
  • Od obične krađe, osim ukoliko nije posebno dogovoreno;
  • Usiljed posrednih gubitaka prouzrokovanih nastankom osiguranog slučaja (gubitak zgrade, dangube i sl.);
  • Od manjka utvrđenog popisom.