USLUGE

usluge

Društvo za posredovanje u osiguranju Status broker d.o.o. nudi sledeće usluge svojim klijentima:

  • prepoznaje rizike i portrebe klijenata za osiguranjem i organizuje preglede rizika
  • prikuplja ponude relevantnih osiguravajućih društava
  • ukoliko je naš klijent već osiguran, analizira postojeće osiguravajuće pokriće
  • vrši analizu svih prikupljenih ponuda
  • klijentu pruža stručnu pomoć i daje savjet prilikom izbora osiguravajuće kuće
  • pregleda svu dokumentaciju prije zaključenja ugovora o osiguranju
  • pruža pomoć za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju kod prijave, procjene i likvidacije štete